misie

Naše misie má kořeny v misie Ježíšové

"Duch Panovníka  Hospodina jest nade mnou;
Hospodin mne pomazal k tomu,
Abych nesl radostnou zvěst pokorným,
Poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem,
Vyhlásit zajatcům svobodu
A vězňům propuštění,
Vyhlásit léto Hospodinovy přízně…."
(Izajáš 61, 1f – viz také Lukáš 4, 18-19)
 

Běžte dál, ti, kteří věříte,
a přineste věrnost do světa!

Běžte dál, ti, kteří jste byli spaseni,
a přineste naději do světa
 
Běžte dál, ti, kteří jste byli vroucní,
a přineste vřelost do světa.

Běžte dál, ti, kteří, jste naplněni radostí,
a přineste radost do světa.

Běžte dál, ti, kteří, jste byli obdařeni láskou,
a přineste lásku do světa.

Běžte dál, ti, kteří, jste byli osvíceni,
a vneste světlo do světa.

Běžte dál, ti, kteří jste byli blahoslaveni,
a přineste Boží požehnáni do světa.

(Wilma Klevinghaus)